E-mail: krzysztof.kaluzynski@kcwlegal.pl

Krzysztof Kałużyński jest ekspertem w dziedzinie prawa gospodarczego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, posiada także doświadczenie w szeregu dziedzin prawa administra- cyjnego. Jego praktyka obejmuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych, organów administracji oraz osób fizycznych.

W ramach dotychczasowej praktyki doradzał między innymi na rzecz wielu kluczowych podmiotów sektora budowlanego, produkcji materiałów budowlanych, ubezpieczeniowego oraz nieruchomo-ściowego. Współpracował także z wiodącymi przedsiębiorcami w branży logistycznej, transportowo-spedycyjnej i elektronicznej. Kierował zespołem prawników odpowiedzialnych za bieżącą obsługę prawną klientów, a także nadzorował i prowadził projekty szczególne związane z transakcjami i procesami inwestycyjnymi. Był odpowiedzialny za przeprowadzenie szeregu procesów due diligence, w tym związanych z międzynarodowymi transakcjami nabycia udziałów i akcji.

Krzysztof pełnił także funkcję Dyrektora Biura Postępowań Prawnych znaczącego zakładu ubezpieczeń, gdzie nadzorował obsługę prawną ponad 20 jednostek organizacyjnych oraz centrali spółki. Jednocześnie sprawował nadzór nad wszelkimi prawnymi aspektami działalności ubezpieczyciela, w tym nad treścią zawieranych umów i ogólnych warunków ubezpieczenia. Doradzał również w kwestiach regulacyjnych i odpowiadał za relacje prawne z administracyjnymi organami rynku ubezpieczeniowego.

Rozwijając swoją karierę opracowywał strategie procesowe i reprezentował klientów w licznych sporach sądowych, zarówno przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, jak też przed sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). Prowadził także sprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą w dziedzinie zamówień publicznych oraz przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi w zakresie nieruchomościowym oraz dotyczącym ochrony środowiska. Zastępował również klientów w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Krzysztof Kałużyński jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Biegle włada językiem angielskim