W zakresie prawa konkurencji oraz ochrony konsumentów nasza oferta obejmuje:

− doradztwo w zakresie tworzenia struktur dystrybucyjnych oraz kształtowania
   polityk cenowych,
− analizę umów pod względem ich zgodności z prawem konkurencji,
   w szczególności w zakresie nadużywania pozycji dominującej
− doradztwo w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
− reprezentację w postępowaniach spornych dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji,
− doradztwo w zakresie prawa konsumenckiego, w tym, w szczególności
   w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
   nieuczciwych praktyk rynkowych,
− doradztwo w zakresie prawidłowego zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa
   oraz na odległość,
− wsparcie w kształtowaniu zasad odpowiedzialności za produkt oraz prowadzeniu
   postępowań w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji oraz niezgodności towaru
   konsumpcyjnego z umową.