W zakresie polskiego oraz wspólnotowego prawa ochrony środowiska nasza oferta obejmuje:

− pomoc w opracowaniu dokumentacji oraz wniosków dotyczących
   uzyskania pozwoleń związanych z prawem ochrony środowiska,
− doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, ściekami oraz emisją gazów
   i pyłów do powietrza,
− pomoc w wykonaniu obowiązków rejestracyjnych, w tym w ramach systemu REACH,
− kompleksowe doradztwo w zakresie uczestnictwa w systemie przydzielania
   oraz obrotu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
− reprezentację w postępowaniach przed organami ochrony środowiska,
− kompleksową obsługę obowiązków sprawozdawczych