Doświadczenie i praktyka Kancelarii w zakresie prawa cywilnego obejmuje szeroki zakres różnego rodzaju spraw z wielu dziedzin prawa. Stosunki cywilnoprawne są podstawowymi relacjami w prowadzeniu biznesu, działalności różnego rodzaju podmiotów, a także w bieżących sytuacjach życiowych osób fizycznych.

Doradzaliśmy naszym Klientom w szeregu spraw dotyczących ochrony interesów prawnych, zarówno na tle prawa zobowiązań, jak też relacji prawno-rzeczowych. Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności:

− sprawy z zakresu prawa nieruchomości,
− pełny zakres doradztwa w zawieraniu i realizacji i egzekwowaniu umów,
− kontraktowe i rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności,
− kompleksową obsługę dochodzenia roszczeń,
− sprawy z dziedziny ochrony dóbr osobistych,
− pomoc prawną w zakresie obrotu towarami i świadczenia usług,
− doradztwo w zakresie gwarancji, rękojmi i sprzedaży konsumenckiej,
− prawo spadkowe,
− weksle, czeki i papiery wartościowe,
− postępowania sądowe i egzekucyjne.