Nasze doświadczenie obejmuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Zastępowaliśmy także Klientów przed organami administracji, organami podatkowymi, organami celnymi, komornikami sądowymi, Krajową Izbą Odwoławczą i samorządowymi kolegiami odwoławczymi. Prowadziliśmy sprawy sądowe z różnych dziedzin prawa i często były to procesy o wielomilionowej wartości przedmiotu sporu.

Braliśmy udział w wypracowywaniu strategii procesowej i prowadzeniu spraw między innymi z zakresu:

− prawa budowlanego i kontraktów budowlanych,
− prawa nieruchomości,
− prawa ubezpieczeń,
− prawa autorskiego,
− prawa pracy,
− prawa karnego i karno-skarbowego,
− prawa ochrony konkurencji i konsumentów,
− prawa ochrony środowiska,
− prawa zamówień publicznych.

Uczestniczyliśmy także w szerokim spectrum spraw z dziedziny prawa cywilnego, w tym w sprawach dotyczących:

− prawa transportowo-specydyjnego,
− ochrony dóbr osobistych,
− umów deweloperskich,
− sporów korporacyjnych oraz związanych z prawem handlowym, upadłościowym
   i naprawczym.

Prowadziliśmy również sprawy związane z ustaleniem i podwyższaniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Podejmujemy się kompleksowego prowadzenia postępowań, a także na życzenie Klientów wspieramy ich wstępując do spraw na poszczególnych etapach, pomagamy w przygotowaniu pism procesowych i doradzamy w wyborze skutecznej strategii prowadzenia sprawy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, proponując rozwiązania z uwzględnieniem naszego doświadczenia i znajomości zarówno przepisów prawa, jak też orzecznictwa sądów w analogicznych sprawach.