Posiadamy doświadczenie w sprawach z dziedziny prawa zamówień publicznych.
W tym zakresie oferujemy:

− kompleksowe doradztwo w zakresie udziału w przetargach publicznych,
− opiniowanie dokumentacji przetargowej,
− przygotowanie zabezpieczeń i alternatywnych sposobów wniesienia wadium,
− opracowywanie i opiniowanie umów konsorcjum i innych dokumentów
   kontraktowych związanych z realizacją zamówień publicznych,
− kompleksową obsługę sporów, zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą
   oraz przed sądami powszechnymi.